Skip to main content

logo OC

Algemene voorwaarden

algemene-voorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om de samenwerking tussen opdrachtgever (hierna: u) en Oosterwegel Communicatie (hierna: OC) zo goed mogelijk te laten verlopen. Alleen als beide partijen dat overeenkomen, kunnen de voorwaarden aangepast worden. OC werkt met de algemene modelovereenkomst I geen werkgeversgezag.

Kwaliteit
1. OC verplicht zich om goed werk te leveren, dus volgens de geldende professionele normen en de offerte. 

Geheimhouding
2. OC houdt alle gegevens geheim, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook als de opdracht beëindigd is.

Concepttekst en herziening
3. De offerte houdt rekening met een concepttekst, maximaal twee herzieningen na onderling overleg en de definitieve tekst. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Hier krijgt u dus een aparte rekening voor. Alleen als we iets anders afspreken, kan hiervan afgeweken worden. 

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer u na ontvangst van de opdrachtbevestiging de opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hier krijgt u op verzoek een aparte offerte van.

Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden
5. Wanneer u door gewijzigde omstandigheden de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is OC niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. U moet OC echter wel betalen voor de verrichte arbeid. Ook kan van u een schadevergoeding worden geëist voor het onuitgevoerde deel van de opdracht.

6. Als er sprake is van overmacht bij OC zal zij dit meteen aan u (laten) doorgeven. U heeft na ontvangst van deze mededeling acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Wel bent u verplicht om van OC het wél uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dit wél te vergoeden.

Offerte en offertekosten
7. U hoeft niets te betalen voor een intakegesprek. Voor volgende gesprekken geldt het gebruikelijke uurtarief.

8. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kan ik in rekening brengen. De voorstellen mag u in dat geval gebruiken, ook als u ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van OC en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte en opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt zo nodig duidelijk aangegeven:

- Doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, uw eisen en de omvang van het werk.
- In hoeverre uw medewerking vereist is en wat deze is.
- Welke materialen of gegevens u aanlevert, binnen welke termijn.
- Wie de opdrachtgever is en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd.
- De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
- Ook worden extra werkzaamheden kort vermeld, als hier sprake van is.

10. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij OC.

Vrijwaring
11. U heeft als opdrachtgever en inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. U vrijwaart OC tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
12. OC, de leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over, alleen voor het overeengekomen gebruik. Wel mag OC er gebruik van maken voor de internetsite van haar bureau ter illustratie van haar werk. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

13. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij u daar overwegende bezwaren tegen heeft. Deze bezwaren moet u bij het verlenen van de opdracht doorgeven aan OC en door haar worden aanvaard. OC kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

14. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van OC krijgt, kan OC op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. Wel moet u betalen voor het tot dan verrichte werk. Als deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, bent u verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

15. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 15 gaan ook over teksten die OC van andere professionals overneemt  (dat gebeurt echter bij hoge uitzondering). OC garandeert u daarbij dat u het recht heeft deze te gebruiken. 

Betaling
16. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan OC een betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, tenzij we anders overeenkomen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minstens 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
17. Bij geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zal OC proberen deze in eerste instantie samen met u op te lossen via onpartijdige bemiddeling. Als deze niet slaagt, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van OC, dus in het rechtsgebied van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.