Algemene voorwaarden

algemene-voorwaardenDe leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om de samenwerking tussen opdrachtgever en Oosterwegel Communicatie, hierna te noemen OC, zo goed mogelijk te laten verlopen. Eventueel kunnen de voorwaarden aangepast worden, als beide partijen dat overeenkomen. Nu de VAR niet meer van toepassing is, wordt gewerkt met de algemene modelovereenkomst I geen werkgeversgezag.

Kwaliteit
1. OC verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding
2. OC verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en herziening
3. De offerte houdt rekening met een concepttekst, maximaal twee herzieningen na overleg met de opdrachtgever en vervolgens de definitieve tekst. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen zijn in principe twee herzieningen in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden
5. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is OC niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. In geval van overmacht bij OC zal deze daarvan meteen mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van OC af te nemen en haar te vergoeden het wél uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Offerte en offertekosten
7. Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Voor volgende gesprekken geldt het gebruikelijke uurtarief.

8. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door de opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van OC en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte en opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt zo nodig duidelijk aangegeven:

- Doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk.
- In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is.
- Welke materialen of gegevens hij aanlevert, binnen welke termijn.
- Wie de opdrachtgever is en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd.
- De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
- Ook worden, waar van toepassing, bijkomende werkzaamheden kort vermeld.

10. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij OC.

Vrijwaring
11. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart OC tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
12. OC, de leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Wel mag OC er gebruik van maken voor de internetsite van haar bureau ter illustratie van haar werk. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

13. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van OC worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. OC kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

14. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van OC krijgt, kan OC op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

15. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 15 gaan ook over teksten die OC van derden betrekt (dat gebeurt echter bij hoge uitzondering). OC garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot dit gebruik.

Betaling
16. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan OC een betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, tenzij anders wordt overeengekomen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minstens 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
17. Bij geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Als het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van OC.